Centrifugalseparator

En centrifugalseparator är egentligen inte ett filter eftersom det inte finns något silelement inuti för att filtrera bort partiklarna. Separationen säkerställs istället med hjälp av centrifugalkraft, och separatorns effektivitet är direkt proportionell mot partiklarnas specifika täthet och storlek. Centrifugalseparatorn eliminerar 98% av alla partiklar med en specifik vikt av 2,6-2,8 (såsom sand) ner till en storlek på 75 mikron, förutsatt att trycket över enheten är minst 0,3 bar.

Centrifugalseparatorer bör installeras nedströms matningspumpen för att säkerställa tillräckligt tryck under spolning och för att övervinna tryckfallet över enheten.

Fördelar med en centrifugalseparator:

Separation sker utan avbrott i flödet

Mycket lite vätska försvinner vid rensning

Inget behov av något förbrukningsmaterial

Noll underhåll

Separationseffektivitet

Specifik vikttabell

Arbetsprincip Centrifugalseparator

A. En vätska som innehåller partiklar matas tangentiellt in i den cylindriska toppen av centrifugalseparatorn för att skapa rotation. Genom att passera genom slitsar i insugningskammaren accelereras flödeshastigheten ytterligare.

B. Centrifugalkraften förflyttar tunga partiklar till sidorna av trumman. De skjuts sedan nedåt och ackumuleras i uppsamlingskammaren i separatorns botten.

C. En avböjningsplatta, placerad i toppen av uppsamlingskammaren, ändrar flödesriktningen.

D. Fast-fri vätska rör sig uppåt runt virveln och går ut via separatorns övre utlopp.

E. De separerade fasta ämnena rensas antingen periodiskt eller kontinuerligt från uppsamlingskammaren.

Centrifugalseparatorer

Varianter