Centrifugalseparator

Centrifugalseparator från Bernoulli

För att filtrera, avskilja och separera föroreningar och partiklar från vatten

En centrifugalseparator är egentligen inte ett filter eftersom det inte finns något silelement inuti för att filtrera bort partiklarna. Separationen säkerställs istället med hjälp av centrifugalkraft och separatorns effektivitet är direkt proportionell mot partiklarnas specifika densitet och storleksfördelning. 

Centrifugalseparatorn eliminerar ca 98 % av alla partiklar med en specifik vikt, t.ex. sand (2,6-2,8), ner till en storlek på 75 mikron, förutsatt att övertrycket från pumpen överstiger tryckförlusten i separatorn på 0,3 bar. Separationen av partiklar ur vattnet sker utan avbrott i flödet och mycket lite vätska försvinner vid öppning av avloppsventilen. Separationseffektiviteten är marginell beroende på om centrifugalseparatorn installeras vertikalt eller i lutande läge. 

För att dränera bort de suspenderade partiklarna som samlats i centrifugalseparatorns uppsamlingskammare kan antingen ett manuellt utlopp eller ett automatiskt utloppssystem användas. Båda är tillgängliga från Bernoulli System. För det automatiska tömningssystemet kan både spolningsintervall och varaktighet enkelt justeras.

Separationseffektivitet diagram

Det automatiska avloppssystemet finns i två versioner: elektriskt och pneumatiskt. Bägge systemen inkluderar en kulventil, ett ställdon och en tidskontroll. Den manuella utloppsdräneringen består av en kulventil med en handspak.

Centrifugalavskiljare bör installeras nedströms matarpumpen för att säkerställa tillräckligt tryck under spolningen och för att övervinna tryckfallet över enheten. Inget underhåll eller förbrukningsmaterial till centrifugalseparatorn är nödvändigt. En centrifugalseparator kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar – från skydd av munstycken och värmeväxlare till förfiltrering i vattenreningsanläggningar. Industrier som metallproduktion, livsmedelsförädling, massa och papper, kemikalier samt olja och gas kan med fördel använda centrifugalseparatorer.

Centrifugalseparator partiklar material densitet